IOH - Inteligentné Odpadové Hospodárstvo

Nakladanie a manipulácia s odpadom si v 21. storočí vyžaduje nové prístupy a technológie.

Odpad to má spočítané

Počet miest

96

Počet kariet

801

Dnes otvorení zámkov

462

Priemerná teplota

13.6761 °C

Priemerná zaplnenosť odpadových nádob

100%
29.3239 %
O projekte

Čo je IOH?

Inteligentné Odpadové Hospodárstvo v praxi

Predmetom systému inteligentného odpadového hospodárstva je s využitím moderných prístupov a technológií zabezpečiť monitoring, optimalizáciu zberu a podporu občanov v separácií odpadov. Dôraz kladieme na získavanie detailných štatistických informácií využívania odpadových nádob z jednotlivých záujmových geografických častí mesta Dunajská Streda. Keď budeme poznať naplnenosť zberných nádob, ich využívanie občanmi, budeme vedieť udržať naše mesto čistejšie a optimalizáciou procesov ušetríme značné personálne, technické a finančné prostriedky.

Projekt IOH je realizovaný v rámci projektu Digital Village – DigiVil.

Cieľom INTERREG projektu Digital Village (DigiVil) je zlepšiť spoluprácu kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémoch a podporiť tak rozvoj ďalších digitalizačných prístupov v rámci celého slovensko-rakúskeho programového územia.

Prostredníctvom nových foriem spolupráce – napríklad medzi mestami a obcami a univerzitou a prostredníctvom prenosu poznatkov z univerzitného prostredia do regiónov by sa mal lepšie využiť a zhodnotiť potenciál, ktorý digitalizácia ponúka. Potenciál cezhraničnej spolupráce sa bude posudzovať v rámci skupinových rozhovorov (fokusných skupín) a realizovať pomocou pilotných aktivít. Výsledky týchto pilotných projektov a hodnotiacich a formatívnych workshopov budú zhrnuté v digitalizačnej príručke a katalógu opatrení, ktoré budú tvoriť základ pre prenos poznatkov aj do iných miest a obcí, ako aj regiónov.

Strategické ukotvenie projektu by sa malo zabezpečiť aj cez vytvorenie udržateľnej koncepcie pre sieť cezhraničných inkubátorov, ktorá by mala slúžiť na podporu virtuálnych pracovných a vzdelávacích priestorov a digitálnych inovačných a vzdelávacích laboratórií v prihraničnom regióne.

loga
Mapa

Umiestnenie stojísk

nahrávam mapu...
Možnosti

Základné vlastnosti systému IOH

01

Kvalitné vstupné dáta

V rámci ingeligentného systému odpadového hodpodárstva získavane nasledovné informácie o stave jednotlivých odpadových nádob:

Teplota odpadovej nádoby

Množstvo odpadu v odpadovej nádobe

02

Personalizovaný prístup

Prístup o odpadovej nádobe je podmienený využitím špeciálnej prístupovej karty prostredníctom ktorej je možné tú danú nádobu otvoriť. Tento prístup zabezpečí, že odpadovú nádobu môžu využívať len občania ktorým je pridelená. Na základe uvedeného prístupu je možné vyhodnotiť:

Frekvenciu využívania odpadovej nádoby

Zodpovednosť občanov v separácií odpadu

Chcete vedieť, kde je najbližšia odpadová nádoba a jej stav?

Stiahnite si mobilnú aplikáciu FlexiBin DS

Zaujalo vás to? Kontaktujte nás

Kontakt pre bližšie informácie

EMAIL
odpadar@dunstreda.sk
TEL
+421 945 506 433
Nefunguje niečo?

Napíšte nám, aby ste to vyriešili